Home 

News

Standart

Our dogs:

 

- males

 

- females

Puppies

Our progeny

Photo gallery

Contakt

Links


 


 

Русский той

Russkiy Toy

Russian Toy

Russischer Toy

 

OUR DOGS
 

females

 

 

 

 SHER PEPPI

      SHER TSENTIS TSEYA

SHER KOKETKA KIRA

SHER ZHELLI


 _______________________________________________________________________________________________       

_____________________________________________________________

 

 

SHER ZELWESTA

 

ROS SHANS ANASTASIA

 

   

SHER ZOLOTAYA LEYA

SHER DEYA DAR

ENIKA OF ELLTSEYA TOY

ERITA OF ELLTSEYA TOY

FEE OF ELLTSEYA TOY

FANNY OF ELLTSEYA TOY

JENNIFER OF ELLTSEYA TOY

 


 

Русский той

Russkiy Toy

Russian Toy

Russischer Toy

design by Barinskaya Nataly © 2008