Home 

News

Standart

Our dogs:

 

- males

 

- females

Puppies

Our progeny

Photo gallery

Contakt

Links


 


 

Russkiy Toy

Russian Toy

Russischer Toy

 

OUR DOGS
 

female
 

                                                                                                           

 

 

 SHER PEPPI

 

      SHER TSENTIS TSEYA

   

  

SHER KOKETKA KIRA  

SHER ZHELLI

   

SHER ZELWESTA

 

ROS SHANS ANASTASIA

 

   

SHER ZOLOTAYA LEYA

SHER DEYA DAR

ENIKA OF ELLTSEYA TOY

ERITA OF ELLTSEYA TOY

FEE OF ELLTSEYA TOY

FANNY OF ELLTSEYA TOY


 

Russkiy Toy

Russian Toy

Russischer Toy

design by Barinskaya Nataly 2008